Bezoekerscentrum

De Poelboerderij

Natuurmonumenten in het veld

Vereniging Natuurmonumenten

Zonnedauw Ed Zijp 16022004

Zonnedauw. Foto Ed Zijp

De Vereniging Natuurmonumenten is de beheerder van het belangrijke veenweidegebied het Wormer- en Jisperveld. Bezoekerscentrum De Poelboerderij heeft nauwe banden met Natuurmonumenten.

Waar Natuurmonumenten in een aantal van haar natuurgebieden een eigen bezoekerscentrum heeft, vervult De Poelboerderij die functie in het grootste veenweidegebied van Noord-Holland. Natuurmonumenten houdt het veld in stand, deels met behulp van vrijwilligers van De Poelboerderij. De Poelboerderij verzorgt vaarexcusries om de natuurliefhebbers in staat te stellen van het vogelrijke gebied te genieten en is zo het reclamebureau voor het Wormer- en Jisperveld. Natuurmonumenten ondersteunt De Poelboerderij daarom ook financieel.

Het afgelopen jaar is Natuurmonumenten het belangrijke project LIFE begonnen. De werkzaamheden in het Wormer- en Jisperveld maken onderdeel uit van het herstelprogramma ‘Nieuw leven in het veen’ dat in zeven laagveengebieden in Nederland plaatsvindt.

Natuurmonumenten heeft van september tot december 2015 op verschillende plaatsen in het Wormer- en Jisperveld grote werkzaamheden uitgevoerd. Dat is nodig om de kwaliteit van dit bijzondere veenmosrietland te verbeteren. Er is flink geplagd, er zijn enkele nieuwe petgaten gegraven en om het open landschap te bewaren zijn boomstronken, veenbessen (cranberries) en jonge boomscheuten verwijderd.

De grote werkzaamheden zijn eind december afgerond. Alle machines zijn opgehaald en nu is de rust terug in het gebied. Er zullen ongetwijfeld veel bijzondere plant- en diersoorten van de werkzaamheden profiteren, ‘nieuw leven in het veen’.

Per perceel is gekeken wat de beste aanpak was. Zo is op een perceel veenmosrietland een bijzondere maatregel uitgevoerd. Hier wordt de oorspronkelijke moerasheide verdrongen door de exoot cranberry (Grote veenbes). Deels is de vegetatie met cranberry geplagd, en een ander deel is ‘geïnverteerd’. Boswachter Hessel Zoer legt uit: “De vegetatie is geplagd en op de kop is teruggelegd. De verwachting is dat de cranberry verstikt onder het veen, terwijl de waardevolle bovenste veenlaag toch behouden blijft. Hierop kan op den duur weer moerasheide tot ontwikkeling komen.”

Op andere plekken is alleen geplagd, of opslag verwijderd van braam of boompjes. Ook zijn er enkele petgaten gegraven, waar de veenvorming weer helemaal opnieuw op gang kan komen.

Helemaal afgerond zijn de werkzaamheden nog niet. Begin 2016 worden er op enkele percelen nog rasters geplaatst, om te voorkomen dat vee stukken kapot loopt. In de loop van de zomer zullen de percelen, waar plagsel opgebracht is, nog een keer bewerkt worden. Het materiaal is dan ingeklonken en zal worden gefreesd en ingezaaid.

In het voorjaar organiseert Natuurmonumenten weer een paar vaartochten door het gebied. Hierbij vertelt de boswachter over het werk en de resultaten. Deze tochten worden dan aangekondigd op www.natuurmonumenten.nl en in lokale kranten.

Veenweidegebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen, groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden, gaat dit proces nog sneller. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan door heel Nederland in acht laagveengebieden herstelmaatregelen uitvoeren om dit proces te keren.

De werkzaamheden in het Wormer-en Jisperveld maken onderdeel uit van het landelijke herstelprogramma ‘Nieuw leven in het veen’ (New LIFE for Dutch Fens). Dit programma wordt financieel gesteund via een LIFE-subsidie van de Europese Unie en bijdragen van rijk, provincies en waterschappen. Hiervan gaat ruim 3,5 ton naar het Wormer-en Jisperveld. 

Lees meer…

Natuurmonumenten organiseert ook samen met de vrijwilligers van De Poelboerderij speciale activiteiten voor kinderen zoals de Wilde Buitendagen en de Vette Vogeldag.

Wilde Buitendag 25.9.2011 etc 089

Wilde Buitendag. Foto archief Poelboerderij.

Lees meer:  Natuurmonumenten en het Wormer- en Jisperveld

Landschap Schaalsmeer 18052010

Home bezoekerscentrum Poelboerderij